Sunday, February 11, 2007

Η πρώτη Προκήρυξη...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αγίου Κωνσταντίνου 16,
Υπόψη: κα Βρακατσέλη Θωμαή, GR-104 31 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. E-mail: promgen@ika.gr. Φαξ 522 24 56.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: ΙΚΑ - Διοίκηση - Γενική Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Αγίου Κωσταντίνου 16, Υπόψη:κα Βρακατσέλη Θωμαή, GR-104 31 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ 522 24 56.Τ
εχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων τωνεγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: ΙΚΑ - Διοίκηση - Γενική Διεύθυνση Προμηθειώνκαι Χημικών Υπηρεσιών, Αγίου Κωσταντίνου 16, Υπόψη: κα Βρακατσέλη Θωμαή, GR-104 31 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ 522 24 56.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: ΙΚΑ - Διοίκηση - Γενική Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Αγίου Κωσταντίνου 16, Υπόψη:κα Βρακατσέλη Θωμαή, GR-104 31 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ 522 24 56.
I.2)
ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ):
Οργανισμός δημοσίου δικαίου.Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:όχι.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1)
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:"Μίσθωση Ξενοδοχείων στην Πόλη των Αθηνών.".
II.1.2)
Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες.Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 64.Κύριος τόπος παροχής: Αθήνα.
II.1.3)
Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση.
II.1.4)
Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο: Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου:Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 260 505 EUR.
II.1.5)
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Παροχήυπηρεσιών μίσθωσης ξενοδοχείων στην πόλη των Αθηνών για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
II.1.6)
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 55000000.
II.1.8)
Κατανομή σε τμήματα: Όχι.
II.1.9)
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι.
II.2)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1)
Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο Προυπολογισμός του έργου ανέρχεταισε 1 260 505 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 260 505 EUR.
II.3)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες:12 (από την ανάθεση της σύμβασης).
ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1)
ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1)
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1. Εγγύηση, συμμετοχής η οποία θα καλύπτει το 5 % του προυπολογισμού του έργου ήτοι 75 000 εύρω.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστού 10% Επι του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
III.1.2)
Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Χορηγητή έντοκης προκαταβολής μετά την υπογραφή της σύμβασης. Επόμενες πληρωμές σύμφωνα με την προκήρυξη.
III.1.3)
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Η ένωση προσώπων δεν υποχρεούται να περιληφθεί ορισμένη νομική νομική μορφή για την συμμετοχή της στο διαγωνισμό. Υποχρεούται όμως να το πράξει εφ' όσον της ζητηθεί κατα τη σύναψη της σύμβασης.
III.1.4)
Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι.
III.2)
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III.2.1)
Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένωναπαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Απαιτούμενα δικαιολογητικά: αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
III.2.3)
Τεχνική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις γιανα αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Πιστοποιητικό με το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του προσφέροντα σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του τόπου όπου ασκεί την δραστηριότητα του κατά τα ισχύοντα, στη χώρα εγκαταστασής του ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1)
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή.
IV.2)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1)
Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή.
IV.2.2)
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι.
IV.3)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.3)
Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφουΈγγραφα με πληρωμή: όχι.
IV.3.4)
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: 3.10.2006 - 10:00.
IV.3.6)
Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά.
IV.3.7)
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:Περίοδος σε μήνες: 6 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών).
IV.3.8)
Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 3.10.2006 - 10.15. Τόπος: ΙΚΑ -Διοίκηση -Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών .Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:ναι.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1)
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι.
VI.3)
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη..
VI.4)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1)
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΙΚΑ - Διοίκηση -Γενική Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Αγίου Κωνσταντίνου 16,GR-104 31 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ 522 44 61.
VI.4.3)
Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά μετην υποβολή προσφυγών: ΙΚΑ - Διοίκηση - Γενική Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών, Αγίου Κωνσταντίνου 16, GR-104 31 Αθήνα. Τηλ. (210) 52399 20. Φαξ 522 44 61.
VI.5)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 9.8.2006.

... και η δεύτερη Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗI.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Ίδρυμα ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων, Αγίου Κωνσταντίνου 16,
Υπόψη: κα Βρακατσέλη Θωμαή, GR-102 41Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ 522 24 56.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: ΙΚΑ - Διοίκηση - Δ/νσηΠρομηθειών και Χημ. Υπηρεσιών, Αγίου Κωνσταντίνου 16, Υπόψη: κα ΒρακατσέληΘωμαή, GR-102 41 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ (210) 522 24 56.
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων τωνεγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών)είναι διαθέσιμα από: ΙΚΑ - Διοίκηση - Δ/νση Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών,Αγίου Κωνσταντίνου 16, Υπόψη: κα Βρακατσέλη Θωμαή, GR-102 41 Αθήνα. Τηλ.(210) 523 99 20. Φαξ (210) 522 24 56.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: ΙΚΑ - Διοίκηση - Δ/νσηΠρομηθειών και Χημ. Υπηρεσιών, Αγίου Κωνσταντίνου 16, Υπόψη: κα ΒρακατσέληΘωμαή, GR-102 41 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ (210) 522 24 56.I.2)
ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ):Οργανισμός δημοσίου δικαίου.
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης:όχι.
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Μίσθωσηξενοδοχείων στην πόλη των Αθηνών.
II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ήπαροχής: (γ) Υπηρεσίες.Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 64.Κύριος τόπος παροχής: Αθήνα.
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση.
II.1.4) Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο: Εκτιμώμενη συνολική αξίααγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου:Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 840 336 EUR.
II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Παροχήυπηρεσιών μίσθωσης ξενοδοχείων στην πόλη των Αθηνών για την πραγματοποίησηεκπαιδευτικών προγραμμάτων.
II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 55000000.
II.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Όχι.
II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι.
II.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεταισε 840 336 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 840 336 EUR.
II.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Όχι.
II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες:12, με δικαίωμα παράτασης έξι (6) επιπλέον μηνών. (από την ανάθεση τηςσύμβασης).
ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
III.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 1. Εγγύησησυμμετοχής η οποία θα καλύπτει το 5 % του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι50 000 ευρώ.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστού 10 % επί του συμβατικού τιμήματος,χωρίς ΦΠΑ.
III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στιςεφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μετά τηνυπογραφή της σύμβασης. Επόμενες πληρωμές σύμφωνα με την προκήρυξη.
III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στονοποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Η ένωση προσώπων δεν υποχρεούται ναπεριληφθεί ορισμένη νομική μορφή για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό.Υποχρεούται όμως να το πράξει εφόσον της ζητηθεί κατά τη σύναψη τηςσύμβασης.
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση τηςσύμβασης: Όχι.
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣIII.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένωναπαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα:Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσοπληρούνται οι απαιτήσεις: Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αναφέρινται στηνπροκήρυξη.
III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις γιανα αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Πιστοποιητικό με τοοποίο αποδεικνύεται η εγγραφή του προσφέροντα σε επαγγελματικό ή εμπορικόμητρώο του τόπου όπου ασκεί τη δραστηριότητά του, κατά τα ισχύοντα στηχώρα εγκατάστασής του ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης.
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑIV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣIV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή.
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή.IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: Όχι.
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣIV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσααρχή: Φ.Γ. 97Ε/2006.
IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικώνεγγράφων ή περιγραφικού εγγράφουΈγγραφα με πληρωμή: όχι.
IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεωνσυμμετοχής: 19.12.2006 - 10:00.
IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στηναίτηση συμμετοχής: Ελληνικά.
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:Περίοδος σε μήνες: 6 από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας τουδιαγωνισμού (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή τωνπροσφορών).
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: 19.12.2006 - 10:15.Τόπος: ΙΚΑ - Διοίκηση - Δ/νση Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών.Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών:ναι.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι.
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣVI.
4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΙΚΑ - Διοίκηση -Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νση Προμηθειών και Χημ. Υπηρεσιών,Αγ. Κων/νου 16, GR-102 41 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ (210) 522 4461.VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά μετην υποβολή προσφυγών: ΙΚΑ - Διοίκηση - Δ/νση Προμηθειών και Χημ.Υπηρεσιών, Αγ. Κων/νου 16, GR-102 41 Αθήνα. Τηλ. (210) 523 99 20. Φαξ(210) 522 44 61.
VI. 5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 25.10.2006.