Wednesday, April 25, 2007

Προκήρυξη του Ευγενίδειου

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο,
Τηλ.: 210 94 69 600, Fax: 210 94 17 372
E-mail: public@eugenfound.edu.gr
Γ΄ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»Πρóσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις έργου στο πλαίσιο του έργου «τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των συλλογών του Ιδρυματος Ευγενίδου»


Το Ίδρυμα Ευγενίδου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ», προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προσωπικό για τις ανάγκες της επιστημονικής καταγραφής, κωδικοποίησης, και επιστημονικής τεκμηρίωσης τεχνολογικού & πολιτιστικού υλικού που κατέχει το Ίδρυμα. Ειδικότερα, το Ίδρυμα διαθέτει ένα εκτενές αρχείο έργων όπου περιλαμβάνεται πλήθος αναφορών σε θέματα που σχετίζονται με τον Ελληνικό Τεχνολογικό Πολιτισμό.

Σκοπός της παρούσης πρόσκλησης αποτελεί η ένταξη εξειδικευμένου προσωπικού για την επιστημονική καταγραφή επιλογή και τεκμηρίωση των Συλλογών ώστε:
να ταυτοποιηθεί με το ψηφιακό υλικό των Συλλογών και να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου το οποίο θα εγκατασταθεί στο Ίδρυμα και
να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη και ευκολότερη πρόσβαση των χρηστών στο ψηφιακό υλικό των Συλλογών του Ιδρύματος.
Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα συνεργαστούν με την ανάδοχο εταιρεία ή οποία θα υλοποιήσει την πολιτιστική πύλη του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σημαντικό μέρος του έργου τους θα αφορά το έλεγχο και πιστοποίηση των παραδοτέων του αναδόχου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη του Ιδρύματος.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος και θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ –ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δύο (2) Στελέχη καταγραφής & επιλογής, κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του έντυπου υλικού του Εκδοτικού Τμήματος και της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου..
- Φοιτητές / Πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής κατά προτίμηση Θετικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης.
- Εμπειρία σε διαχείριση εκδοτικού υλικού.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
- Ικανότητα χρήσης Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD, EXCEL)

Δύο (2) Στελέχη καταγραφής & επιλογής, κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του ηχητικού και οπτικού υλικού του Πλανηταρίου.
- Πανεπιστημιακές σπουδές.
- Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οπτικής και ηχητικής επεξεργασίας ψηφιακού υλικού.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
- Ικανότητα χρήσης Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD, EXCEL)

Δύο (2) Στελέχη καταγραφής & επιλογής, κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης και τεκμηρίωσης του υλικού της Δια-δραστικής έκθεσης του Ιδρύματος.

- Πανεπιστημιακές Σπουδές.
- Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ψηφιακής ανάδειξης δια-δραστικών συλλογών.
- Άριστη γνώση της Ελληνικής και μιας Κοινοτικής γλώσσας
- Ικανότητα χρήσης Συστημάτων Πληροφορικής (WINDOWS XP, WORD, EXCEL)ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

- Πανεπιστημιακές ή / Μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς αντίστοιχους.
- Σημαντική εμπειρία στην ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικών συλλογών ή σε εκδόσεις σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας ή και συμβουλευτική υποστήριξη φορέων (consulting)
- Γνώση των διαδικασιών υλοποίησης έργων πολιτισμού.
- Διοικητική και οργανωτική ικανότητα, ικανότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την Επιτροπή επιλογής. Η σχετική αίτηση υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://www.eugenfound.edu.gr/.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε συστημένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2007 (ημερομηνία παραλαβής από το Ίδρυμα Ευγενίδου) , στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ» στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο
Πληροφορίες
Η κ. Γλυκερία Ανυφαντή υπάλληλος του Ιδρύματος, παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 - 9469646 - φαξ 210 9417372 - e-mail anyfandi@eugenfound.edu.gr)Για το Ίδρυμα Ευγενίδου
Ποθητός Παππούς
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΜΕΤΡΟ 1.3 «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», του Ε.Π. Κ.τ.Π και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.

No comments: