Thursday, June 21, 2007

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

NON PAPER

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Γενικές Αρχές – Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου αποσκοπούν, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή, στην πολυφωνία στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση, στην αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, στην ποιοτική στάθμη των προγραμμάτων, καθώς και στη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό στο χώρο των μέσων ενημέρωσης.
Με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται:
α) η συγκέντρωση στο χώρο των επιχειρήσεων ΜΜΕ.
β) η διαδικασία χορήγησης αδειών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης, το σήμα των οποίων εκπέμπεται με επίγεια αναλογική μέθοδο (αναλογική τηλεόραση) και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις μεταδόσεις.
γ) η εκπομπή επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, που δεν χρησιμοποιούν ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες (ADSL, WiMax).

Συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά
Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στην αγορά των ΜΜΕ λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και με τις διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η κατοχή της δεσπόζουσας θέσης τεκμαίρεται με την κατοχή συγκεκριμένου ποσοστού μεριδίου στο σύνολο των επιμέρους αγορών (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά) στις οποίες συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- Όταν δραστηριοποιείται σε ένα μέσο το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 35%.
- Όταν δραστηριοποιείται σε δύο μέσα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 32%.
- Όταν δραστηριοποιείται σε τρία μέσα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 28%. Και
- Όταν δραστηριοποιείται σε τέσσερα μέσα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 25%.
Κριτήρια για τη διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης αποτελούν:
- Για μεν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, η διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση.
- Για δε τις εφημερίδες και τα περιοδικά, το άθροισμα της διαφημιστικής δαπάνης και των εσόδων από την πώλησή τους, υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση.
Η απλή κατοχή δεσπόζουσας θέσης δεν επιφέρει κυρώσεις.
Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.
Τα ποσοστά διεισδυτικότητας των μέσων στο κοινό (τηλεθέαση, ακροαματικότητα και αναγνωσιμότητα) λαμβάνονται, συμπληρωματικά, υπόψη για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου.
Απαγορεύεται η συγκέντρωση επιχειρήσεων είτε στην περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή δεσπόζουσας θέσης είτε σε περίπτωση που αποκτάται δεσπόζουσα θέση λόγω της συγκεντρώσεως.
Αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή των διατάξεων περί συγκέντρωσης ελέγχου (έλεγχος, λήψη μέτρων και επιβολή κυρώσεων) είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.

Έλεγχος μετρήσεων διεισδυτικότητας
Η χρήση του ποσοστού επιρροής ενός μέσου ενημέρωσης επί του κοινού για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου καθιστά αναγκαία τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τους φορείς, που διενεργούν τις μετρήσεις, και τις βασικές αρχές που τους διέπουν, προκειμένου να τεθούν οι προϋποθέσεις και οι βάσεις για την κατά το δυνατόν διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων, μέσα σε πλαίσιο αυτορρύθμισης.
Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα για τον Υπουργό, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, να διενεργεί με απόφασή του έλεγχο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας.
Οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τις ήδη συσταθείσες εταιρίες λαμβάνονται υπόψη μόνον, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νομοσχεδίου.
Όπου δεν έχουν συσταθεί αντίστοιχες εταιρίες, οι φορείς των μέσων ενημέρωσης μπορούν να ιδρύουν αυτοτελώς αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι εταιρίες μετρήσεων υποχρεούνται, κάθε μήνα, να υποβάλλουν τις μετρήσεις διεισδυτικότητας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της.

Περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς

Καθιερώνεται, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή, η απαγόρευση ελέγχου περισσοτέρων τους ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) της ίδιας μορφής και επιτρέπεται η συμμετοχή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας επιχείρησης μέσων ενημέρωσης μέχρι ποσοστού 100% του κεφαλαίου αυτής.
Επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση μέσων ενημέρωσης της ίδιας μορφής, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής.
Ως έλεγχος νοείται ο ουσιαστικός έλεγχος, δηλαδή η άσκηση ουσιώδους επιρροής, με οποιοδήποτε τρόπο, στη λήψη των αποφάσεων μιας επιχείρησης.
Έλεγχος υφίσταται, όταν φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει σε περισσότερα τους ενός μέσα την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του μέλους οργάνου διοίκησης, του διαχειριστή, του εταίρου ή μετόχου, ο οποίος κατατάσσεται μέσα στους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, εταίρους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ή έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να ανακαλεί τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις ελέγχου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ασκείται αθέμιτη επιρροή.
Ως αθέμιτη επιρροή νοείται η παράβαση των κανόνων της πολυφωνίας, της αντικειμενικής και ίσης ενημέρωσης και του ανταγωνισμού.
Οι περιπτώσεις αθέμιτης επιρροής εξετάζονται από το ΕΣΡ ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτιολογημένης καταγγελίας.
Τα μέσα επικοινωνίας διακρίνονται σε ενημερωτικά και μη ενημερωτικά.
Ενημερωτικά μέσα είναι εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.
Τα ενημερωτικά μέσα διακρίνονται σε γενικού και θεματικού περιεχομένου.
- Γενικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα, τα οποία περιέχουν πρόγραμμα ποικίλης ύλης.
- Θεματικού περιεχομένου είναι τα ενημερωτικά μέσα, των οποίων το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικό προσανατολισμό σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ενημέρωσης, όπως οικονομικού, πολιτικού και θρησκευτικού περιεχομένου.
Μη ενημερωτικά μέσα είναι εκείνα, των οποίων το πρόγραμμα δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης.
Στα μη ενημερωτικά μέσα επιτρέπεται η μετάδοση τίτλων ειδήσεων, κατ’ ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα.
Έλεγχος σε περισσότερα μη ενημερωτικά μέσα της ίδιας μορφής επιτρέπεται, εφόσον δεν υπερβαίνει:
- τον ένα μη ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον υφίσταται έλεγχος σε ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, ή τους δύο μη ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος σε ενημερωτικό τηλεοπτικό σταθμό εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας.
- το δεκαπέντε τους εκατό (15%) του συνόλου των προκηρυχθησομένων αδειών μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών κάθε νομού και κατ’ ανώτατο όριο τους τρεις νομούς.
Μέχρι τη χορήγηση των ραδιοφωνικών αδειών, επιτρέπεται η συμμετοχή σε συγκεκριμένο αριθμό μη ενημερωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, αναλόγως της περιοχής κάλυψης.
Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εφημερίδων και περιοδικών δεν υπόκειται σε περιορισμούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί συγκέντρωσης ελέγχου στην αγορά.
Επιτρέπεται η λειτουργία ομίλου επιχειρήσεων ΜΜΕ, εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση των παραπάνω περιορισμών.
Αρμόδιο για τον έλεγχο των περιορισμών του άρθρου αυτού είναι το Ε.Σ.Ρ.
Όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο), υποχρεούνται, εντός ορισμένης προθεσμίας, να καταθέσουν στο ΕΣΡ υπεύθυνη δήλωση για το χαρακτήρα του προγράμματός τους (ενημερωτικό ή μη ενημερωτικό). Το ΕΣΡ ελέγχει τις δηλώσεις, με βάση το πρόγραμμα που μεταδίδει ο σταθμός από τη δημοσίευση του παρόντος.

Διαδικασία αδειοδότησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
Οι άδειες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης αναλογικής εκπομπής χορηγούνται από το ΕΣΡ, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η συνέχιση της λειτουργίας των νομίμως λειτουργούντων σταθμών προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στην παραπάνω διαγωνιστική διαδικασία.
Οι άδειες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
Οι άδειες των ραδιοφωνικών σταθμών είναι μόνο τοπικής εμβέλειας.
Με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, καθορίζεται ο αριθμός των αδειών, το είδος του προγράμματος (ενημερωτικό ή μη ενημερωτικό) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό τους, σε περίπτωση πρόβλεψης αδειοδότησης θεματικών τηλεοπτικών σταθμών.
Η διάρκεια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αδειών καθορίζεται σε έξι έτη.
Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς προβλέπεται συγκεκριμένο ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο, ως ακολούθως:

Α. Τηλεοπτικοί σταθμοί:
- 12.000.000 € για ενημερωτικούς γενικού περιεχομένου.
- 8.000.000 € για ενημερωτικούς θεματικού περιεχομένου.
- 2.000.000 € για μη ενημερωτικούς.

Β. Ραδιοφωνικοί σταθμοί:

Πληθυσμός νομού / γεωγραφικής περιοχής κάλυψης
Κεφάλαιο
άνω των 2.000.000
Ενημερωτ. 500.000 €
Μη ενημερωτ. 300.000 €
άνω των 1.000.000
Ενημερωτ. 300.000 €
Μη ενημερωτ. 200.000 €
άνω των 500.000
Ενημερωτ. 250.000 €
Μη ενημερωτ. 175.000 €
άνω των 150.000
Ενημερωτ. 150.000 €
Μη ενημερωτ. 100.000 €
άνω των 100.000
Ενημερωτ. 100.000 €
Μη ενημερωτ. 60.000 €
Κάτω των 100.000
Ενημερωτ. 60.000 €
Μη ενημερωτ. 30.000 €

Το ελάχιστο κεφάλαιο των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ.
Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Ο υποψήφιος και οι μέτοχοι αυτού υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των μέσων χρηματοδότησης του υποψηφίου.
Οι αδειούχοι οφείλουν να διαθέτουν επαρκή τεχνικό εξοπλισμό για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας μετάδοσης. Η διακίνηση του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σήματος πρέπει να γίνεται με το εκάστοτε ισχύον πρότυπο.
Κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.
Καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος ανάλογα με το είδος και την εμβέλεια του σταθμού.
Οι αδειούχοι οφείλουν να απασχολούν, ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού) και την εμβέλειά του (εθνική ή περιφερειακή), συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού, που κατέχει σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία. Το ελάχιστο προσωπικό που οφείλουν να απασχολούν οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί έχει ως ακολούθως:

Α. Τηλεοπτικοί σταθμοί:
- Εθνικής εμβέλειας ενημερωτικοί: 200 άτομα.
- Εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικοί: 15 άτομα.
- Περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικοί: 30 άτομα.
- Περιφερειακής εμβέλειας μη ενημερωτικοί: 15 άτομα.

Β. Ραδιοφωνικοί σταθμοί:
- Ενημερωτικοί: 20 άτομα.
- Μη ενημερωτικοί: 5 άτομα.

Για τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, και αναλόγως του είδους τους, προβλέπονται τα ακριβή ποσά του ετησίου οικονομικού ανταλλάγματος υπέρ του ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση των αναγκαίων συχνοτήτων. Τα ποσά αυτά έχουν ως εξής:
- ενημερωτικοί γενικού περιεχομένου: 2.600.000 €.
- ενημερωτικοί θεματικού περιεχομένου: 200.000 €.
- μη ενημερωτικοί: 250.000 €.
Τα ακριβή ποσά του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος για τους τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Με την Προκήρυξη θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι.


Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ
Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται ο προγενέστερος χρόνος νόμιμης λειτουργίας των υποψηφίων, ανάλογα με την εμβέλεια στην οποία λειτουργούσε ο τηλεοπτικός σταθμός (εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας) και την εμβέλεια (εθνική ή περιφερειακή), για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.
Καθορίζεται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση του κριτηρίου της παλαιότητας (από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας ή αναγνώρισής του ως νομίμως λειτουργούντος μέχρι την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας).
Καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος για κάθε συμπληρωμένο μήνα νόμιμης λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ανάλογα με την εμβέλεια στην οποία λειτουργούσε και την εμβέλεια για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Β. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Με το κριτήριο αυτό αξιολογούνται αρνητικά τυχόν επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις από το Ε.Σ.Ρ. αναφορικά με το πρόγραμμα του σταθμού.
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη οι διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από το Ε.Σ.Ρ. μόνο σχετικά με το πρόγραμμα του σταθμού και για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.
Με τον τρόπο αυτό τίθενται όλοι οι υποψήφιοι σε ένα πλαίσιο ισότητας και παράλληλα αποτελεί κίνητρο για τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς η μέριμνα για ποιοτικότερα προγράμματα από τη δημοσίευση του νόμου.
Καθορίζεται ο αριθμός των μορίων που αφαιρούνται από τους υποψήφιους, ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε κύρωσης.

Γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται τυχόν συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων νομικών προσώπων που λειτουργούν νομίμως τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η οικονομική βιωσιμότητα του υποψηφίου.
Ειδικότερα, αξιολογείται αφενός η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και αφετέρου το σχέδιό του για τη μελλοντική λειτουργία της επιχείρησης.
Λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου και ειδικότερα ο κύκλος εργασιών και τα ίδια κεφάλαια, πέραν του ελάχιστου προβλεπόμενου μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται στην τελευταία διαχειριστική χρήση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος από τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης.
Εκτός των παραπάνω οικονομικών στοιχείων, αξιολογείται το επιχειρησιακό σχέδιο του υποψηφίου με βάση την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τα έτη διάρκειας ισχύος της άδειας, με βάση την αξιοπιστία του και την αποδοτικότητα της σχεδιαζόμενης επένδυσης.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται το προσωπικό, το οποίο απασχολείται ή θα απασχοληθεί στον υποψήφιο, ανάλογα με το είδος του τηλεοπτικού σταθμού (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού) και την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα.
Για το προσωπικό που ήδη απασχολείται, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης. Και με τον τρόπο αυτό τίθενται όλοι οι υποψήφιοι σε ένα πλαίσιο ισότητας και δίνεται το κατάλληλο κίνητρο για ποιοτικότερη τηλεόραση και ραδιόφωνο.
Το προσωπικό που λαμβάνεται υπόψη διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: δημοσιογράφοι, τεχνικό προσωπικό, που κατέχει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και διοικητικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνική ασφαλιστική νομοθεσία.
Το παραπάνω προσωπικό αξιολογείται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνει τα ελάχιστα όρια.

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
Με το κριτήριο αυτό αξιολογείται η ποικιλία και η ποιότητα του προγράμματος, το ύψος της επένδυσης σε πρόγραμμα και η δομή του προτεινόμενου προγράμματος.
Το κριτήριο αυτό, σε συνδυασμό με το ελάχιστο προβλεπόμενο από το νομοσχέδιο περιεχόμενο προγράμματος, αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Μεταξύ άλλων αξιολογείται θετικά η δέσμευση των υποψηφίων για εκπομπές ή μηνύματα κοινωνικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου, που υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια της κείμενης νομοθεσίας (καταπολέμηση ναρκωτικών, προγράμματα για ΑΜΕΑ και εκπομπές για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας).
Η αξιολόγηση της ποικιλίας και της ποιότητας του προγράμματος και του ύψους της επένδυσης αφορά μόνο στους υποψηφίους που λειτουργούν νομίμως.


Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας
Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών για τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές άδειες.
Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται με τη δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης από το ΕΣΡ.
Για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να προκηρύσσονται, ταυτοχρόνως, άδειες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.
Η διαδικασία χορήγησης τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας και αδειών περιφερειακής εμβέλειας για κάθε περιφέρεια είναι αυτοτελής.
Η διαδικασία χορήγησης αδειών ραδιοφωνικών σταθμών για κάθε νομό / γεωγραφική περιοχή είναι αυτοτελής.
Προβλέπεται η διαδικασία και η προθεσμία των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του ΕΣΡ, που αφορούν στην αδειοδότηση.

Έκδοση αδειών – Όροι και περιεχόμενο άδειας
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος των αδειούχων για παραβάσεις που αφορούν στις ραδιοσυχνότητες είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.
Επιβάλλεται η υποχρέωση αδιάλειπτης λειτουργίας των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
Επιβάλλεται η υποχρέωση στους αδειούχους για ίδια και απ’ ευθείας εκμετάλλευση των σταθμών, για τους οποίους τους έχει χορηγηθεί η άδεια, και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις ανάθεσης προγραμμάτων σε τρίτους.
Επιβάλλεται στους αδειούχους η υποχρέωση τήρησης των ισχυόντων κανόνων δεοντολογίας, καθώς και του συνόλου της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
Επιβάλλεται στους αδειούχους η υποχρέωση να συνάπτουν, είτε οι ίδιοι απ’ ευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
Επιβάλλεται στους αδειούχους η υποχρέωση να καταθέτουν, κατά την έναρξη της κάθε τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής περιόδου, περίληψη των κατηγοριών του προγράμματος που θα μεταδίδουν.
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις δικτύωσης για τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Επιβάλλεται στους αδειούχους η υποχρέωση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όταν ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 €. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό.
Καθιερώνεται διαρκής έλεγχος όλων των στοιχείων της αδείας.
Ρυθμίζονται τα ζητήματα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε βάρος των αδειούχων φορέων από το Ε.Σ.Ρ. και την Ε.Ε.Τ.Τ., κατά το λόγο της αρμοδιότητας της κάθε Αρχής.
Επιβάλλεται στους αδειούχους η υποχρέωση δωρεάν μετάδοσης ή αναμετάδοσης, και για όσο χρόνο απαιτείται, ανακοινώσεων και μηνυμάτων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Με Κανονισμούς που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων, πομπών και χώρων υποστήριξης, εντός των πάρκων κεραιών, οι προδιαγραφές για την κατασκευή κεραιών για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση και η υποβολή μελέτης ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σε σχέση με το περιβάλλον και το γενικό πληθυσμό.

Ανανέωση αδειών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών
Η άδεια μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά και μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, που θα ρυθμίζει τις άδειες ψηφιακής ευρυεκπομπής.
Η χρονική διάρκεια και το οικονομικό αντάλλαγμα, για την ανανέωση της άδειας, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ.
Προϋπόθεση για την ανανέωση άδειας επίγειας αναλογικής τηλεόρασης ελεύθερης λήψης είναι να έχει ξεκινήσει ο ενδιαφερόμενος φορέας ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
Εισάγεται η διάκριση μεταξύ του παρόχου δικτύου, του παρόχου υπηρεσιών και του παρόχου περιεχομένου.
Ο παραπάνω πάροχοι μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο.
Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς της γενικής άδειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ν. 3431/2006, όπως ισχύει.
Οι απαιτούμενες συχνότητες για ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή απονέμονται μόνο σε παρόχους περιεχομένου, κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ε.Σ.Ρ.
Οι όροι διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών τηλεοπτικού προγράμματος και αδειών χρήσης συχνοτήτων θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα.
Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα μπορούν να καθοριστούν και τα αντίστοιχα ζητήματα του ψηφιακού ραδιοφώνου.
Παρέχεται η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση προς τη Διοίκηση για την έκδοση των Χαρτών συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
Ο αριθμός των αδειών, η εμβέλειά τους, το είδος του προγράμματος, και τυχόν ειδικό θεματικό περιεχόμενο αυτού, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση ψηφιακών αδειών είναι η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος.

Μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή
Ρυθμίζεται η μετάδοση επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την ψηφιακή τηλεόραση (μεταβατική περίοδος).
Εισάγεται η δυνατότητα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς να εκπέμψουν ψηφιακά το αναλογικό τους πρόγραμμα, με την έκδοση των νέων Χαρτών Συχνοτήτων.
Για την ψηφιακή αυτή μετάδοση απαιτείται μία εκ των συχνοτήτων επίγειας αναλογικής τηλεόρασης, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους Χάρτες Συχνοτήτων, να απελευθερωθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.
Το Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει για την επιλογή των σταθμών, που θα εκπέμψουν ψηφιακά, με βάση την ποιότητα του προγράμματός τους.
Προβλέπεται η δυνατότητα για την ανάθεση συνδρομητικής υπηρεσίας μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε κινητές συσκευές τηλεόρασης με ψηφιακή μέθοδο, μέσω συχνότητας (Digital Video Broadcasting – Handheld), από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Ευρυζωνικά δίκτυα
Ρυθμίζονται τα ζητήματα μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, όπως είναι το ADSL και το WiMax.
Εφόσον πρόκειται για αδειοδοτημένο πρόγραμμα από το Ε.Σ.Ρ., επιτρέπεται η μετάδοσή του μέσω ευρυζωνικών δικτύων, διαφορετικά απαιτείται έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ.
Επιβάλλεται απαγόρευση μετάδοσης προγραμμάτων, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί ή δεν έχουν λάβει έγκριση περιεχομένου από το Ε.Σ.Ρ.
Με Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των παρόχων δικτύου και προσδιορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος τους, στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος.

Τροποποίηση του νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Εισάγονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο νόμο 3431/2006, προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως στην ελληνική έννομη τάξη οι Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 2002/22/ΕΚ και για την αναλογική και για την ψηφιακή ραδιοφωνία και τηλεόραση.

No comments: